FoCa Bàsica / Curs de monitor

El CURS DE MONITOR/A DE TEMPS LLIURE o FOCA BÀSICA va adreçada a tots els caps que volen donar una passa més en el seu compromís de l’educació.

Els temes que es tracten al curs són en el 80% comuns a totes les escoles de formació de Menorca i, en un 20%, variables a criteri de cada escola.

l’Escola de Formació d’Escoltes de Menorca dedica aquest 20% a continguts específics de l’Escoltisme (per als alumnes escoltes).

Realitzar amb aprofitament la FOCA – Monitor/a de temps lliure porta a l’obtenció del títol de Monitor/a de temps lliure, titulació necessària per realitzar qualsevol tasca educativa en el món del lleure.

Perfil del participant

 • Persones majors de 18 anys o que els facin dins l’any en el que realitzin el curs de monitor/a (es pot fer també el curs amb 17 anys fets, però fins que no tinguin els 18 anys no podran començar les pràctiques) i que tinguin el graduat d’ESO o equivalent.

Objectius

 • Amb la formació del curs de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil es pretén que els participants puguin:
 • Adquirir major consciència del paper educatiu del monitor/a.
 • Reflexionar sobre les implicacions de les nostres actuacions enfront els infants i joves.
 • Descobrir el paper i les funcions de l’equip de monitors/es.
 • Conèixer la realitat dels infants i joves que eduquem, així com també els principals factors biològics, ambientals i socials que condicionen el seu desenvolupament afectiu, personal i social.
 • Adquirir tècniques i recursos relacionats amb l’educació en el lleure: jocs, cançons, manualitats, animacions de vetllades, tècniques d’acampada….
 • Conèixer el moviment escolta, les seves característiques, la seva manera de funcionar, les diferents branques i el seu organigrama.

Continguts

 1. Marc d’actuació en el lleure
 2. Coneixement de l’entorn i de la realitat social
 3. Marc legislatiu i institucional
 4. La persona monitora de temps lliure. Perfil, aptituds i actituds
 5. Psicologia
 6. Metodologia de treball i mitjans didàctics
 7. Tècniques i recursos
 8. Temes propis de l’escola

Metodologia

El curs consta de 2 etapes:

L’ETAPA DE FORMACIÓ A L’ESCOLA té una durada de 150 hores, les quals s’hauran de completar fent:

120 hores teòriques de curs + 30 hores del FEM (per a focaires escoltes).

120 hores teòriques de curs + 30 hores de continguts a criteri de l’escola

L’ETAPA DE PRÀCTIQUES de 150 hores: consistirà en realitzar 120 hores d’intervenció directa en la realització de l’activitat i 30 hores per organització prèvia i posterior de l’activitat i elaboració de la memòria explicativa del projecte educatiu desenvolupat.