FoCa Aprofundiment / Curs de director

El curs de DIRECTOR D’ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL o FOCA D’APROFUNDIMENT s’adreça a aquelles persones que volen obtenir la formació per a organitzar i dirigir activitats de temps lliure amb infants i joves, com ara dirigir un campament, escola d’estiu, o qualsevol altre activitat pedagògica dins el mon del lleure a l’àmbit infantil i juvenil

Realitzar amb aprofitament aquesta formació porta a l’obtenció del títol de Director d’activitats de temps lliure (reconegut oficialment per la Direcció General de Joventut): titulació necessària per desenvolupar qualsevol tasca educativa en el món del lleure.

Perfil del participant

 • Tenir el títol monitor/a
 • Tenir el Graduat d’ESO o equivalent
 • Tenir 20 anys.
 • Tenir, com a mínim, dos anys d’experiència o 160 hores justificables en l’exercici de l’educació en el lleure.

Objectius

 • Identificar els tipus d’intervencions educatives en el lleure en l’actualitat.
 • Conèixer la legislació vigent per assolir un bon desenvolupament de les seves funcions.
 • Conèixer i reflexionar sobre les diferents preses de posició respecte de la figura del monitor/a i del director/a de temps lliure
 • Conèixer la realitat dels infants i joves que eduquem, així com també els principals factors biològics, ambientals i socials que condicionen el seu desenvolupament afectiu, personal i social.
 • Conèixer i profunditzar en els fonaments bàsics de la intervenció educativa amb infants i joves.
 • Ser conscient del paper de la planificació amb vista a millorar la qualitat de les intervencions educatives, i del disseny de criteris de seguiment i millora continuada dels programes.
 • Conèixer el perfil i comprendre les funcions que ha de desenvolupar una persona directora d’activitats de temps lliure.
 • Aprendre a dirigir el grup de monitors i monitores com a equip de treball.

Continguts

 1. Educació en el lleure i polítiques de joventut (12 hores)
 2. Legislació i gestió (12 hores)
 3. Sociologia (12 hores)
 4. Psicopedagogia (16 hores)
 5. Intervenció i recursos educatius (32 hores)
 6. Projecte educatiu (12 hores)
 7. El director. Perfil i funcions (34 hores)
 8. Treball individual complementari (20 hores)
 9. Temes propis de l’escola (30 hores)

Metodologia

El curs consta de dues etapes:

ETAPA DE FORMACIÓ A L’ESCOLA: curs de director (180 hores)

ETAPA DE PRÀCTIQUES: Pràctiques (150 hores d’intervenció directa) Memòria de pràctiques (30 hores per organització prèvia i posterior de l’activitat i elaboració del projecte educatiu i de la memòria explicativa del projecte educatiu desenvolupat)